.

e-mail

e-mail

Ο ΚΑΙΡΟΣ ΣΤΟ ΔΟΞΑΤΟ

Δευτέρα, 30 Απριλίου 2018

ΜΟΡΦΩΤΙΚΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΚΑΛΑΜΠΑΚΙΟΥ - ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΜΑΙΟΣ 2018 - ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
ΒΙΝΤΕΟ Γ. ΚΑΡΑΒΕΛΙΔΗ - Φ.Γ.Σ. "ΟΙ ΦΙΛΙΠΠΟΙ" ΔΟΞΑΤΟΥ - ΔΟΞΑ "ΑΝΤ. ΚΑΣΤΡΙΝΟΣ" : 3-1 - 25η ΑΓ. - Α' Ε.Π.Σ.ΔΡΑΜΑΣΜε σκορ 3-1 ( τα γκολ των Φιλίππων οι Σερέτης - Ηλ Κωνσταντνίδης -2 ) οι Φίλιπποι Δοξάτου επικράτησαν στην έδρα τους επί της Δόξας "Αντ. Καστρινός" και ατενίζουν με συγκρατημένη αισιοδοξία τη συνέχεια του πρωταθλήματος, πέντε αγωνιστικές πριν το τέλος, ώστε να επιτευχθεί ο στόχος της παραμονής στην Α' κατηγορία.


ΧΟΡΩΔΙΑ "ΣΑΠΦΩ" - ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ κ. ΜΑΡΙΑ ΣΤΥΛΙΔΟΥ - ΠΑΝΗΓΥΡΙ ΔΟΞΑΤΟΥ - 28 ΑΠΡ 2018 - ΒΙΝΤΕΟ

ΔΟΞΑΤΟ 28 ΑΠΡ 2018.

Η ΧΟΡΩΔΙΑ "ΣΑΠΦΩ", ΥΠΟ ΤΗΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΟΥ κ. ΓΙΩΡΓΟΥ ΠΑΥΛΙΔΗ ΤΡΑΓΟΥΔΗΣΕ ΜΕΡΙΚΑ ΑΠΟ ΤΑ ΠΙΟ ΓΝΩΣΤΑ ΚΑΙ ΑΓΑΠΗΜΕΝΑ ΤΡΑΓΟΥΔΙΑ ΤΟΥ ΣΤΙΧΟΥΡΓΟΥ κ. ΛΕΥΤΕΡΗ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ. ΚΑΤΟΠΙΝ Η κ. ΜΑΡΙΑ ΣΤΥΛΙΔΟΥ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕ ΣΕ ΟΘΟΝΗ ΠΟΛΛΕΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ ΑΠΟ ΤΟ ΠΑΡΕΛΘΟΝ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΜΕ ΤΟ ΠΑΝΗΓΥΡΙ ΤΟΥ ΔΟΞΑΤΟΥ.
ΣΤΑ ΒΙΝΤΕΑΚΙΑ, ΔΥΟ ΑΠΟ ΤΑ ΤΡΑΓΟΥΔΙΑ ΠΟΥ ΤΡΑΓΟΥΔΗΣΕ Η ΧΟΡΩΔΙΑ.Παρασκευή, 27 Απριλίου 2018

ΔΗΜΟΣ ΔΟΞΑΤΟΥ - Απευθείας ανάθεση της μίσθωσης ενός απορριμματοφόρου, για δεκατέσσερις μέρες από την υπογραφή της σύμβασης, συνολικής δαπάνης 2.170,00€ με το ΦΠΑ 24%.

 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Καλαμπάκι : 27/04/2018
ΝΟΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ Αρ. Πρωτ.: 4637
ΔΗΜΟΣ ΔΟΞΑΤΟΥ
Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Τμήμα Εσόδων, Περιουσίας & Προμηθειών
Πληρ.: Κιοσέογλου Χαράλαμπος
Τηλ. : 252135240
FAX : 2521352419
Email: kioseoglou@doxato.gr
Θέμα : Απευθείας ανάθεση της μίσθωσης ενός απορριμματοφόρου, για δεκατέσσερις μέρες από
την υπογραφή της σύμβασης, συνολικής δαπάνης 2.170,00€ με το ΦΠΑ 24%.
Α Π Ο Φ Α Σ Η
Ο Δήμαρχος Δοξάτου
Έχοντας λάβει υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και
της Αποκεντρωμένης Διοίκησης − Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/Α΄/07-06-2010).
2. Τις διατάξεις του άρθρου 209 του Ν. 3463/2006 «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και
 Κοινοτήτων» (ΦΕΚ 114/Α΄/08-06-2006).
3. Τις διατάξεις των άρθρων 118 του Ν. 4412/2016.
4. Την υπ’ αριθμ. 27319/2002 ΚΥΑ των Υφυπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και
Αποκέντρωσης και Ανάπτυξης «Εφαρμογή των διατάξεων της παρ. 3 του άρθρου 13 του Ν. 2503/97»
(ΦΕΚ 945/Β΄/24-07-2002).
5. Την ανάγκη του Δήμου για την παροχή της ανωτέρω παροχής υπηρεσίας.
6. Την εξασφαλισμένη πίστωση του προϋπολογισμού τρέχοντος έτους του Δήμου στο ΚΑ 20/6233.01.
7. α) Την υπ’ αριθ. 75/2018 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης και β) τη βεβαίωση του Προϊσταμένου της
Οικονομικής Υπηρεσίας, επί της ανωτέρω απόφασης ανάληψης υποχρέωσης, για την ύπαρξη
διαθέσιμου ποσού, τη συνδρομή των προϋποθέσεων της παρ 1α
 του άρθρου 4 του ΠΔ 80/2016 και τη
δέσμευση στα οικείο Μητρώο Δεσμεύσεων της αντίστοιχης πίστωσης με α/α 1.
8. Τη διάθεση της πίστωσης με την αριθμ. 91/2018 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου
Δοξάτου.
9. Την αριθ. 17/2018 Τεχνική Έκθεση της Δ/νσης Περιβάλλοντος.
10. Την από 4593/26-04-2018 πρόσκληση για υποβολή προσφοράς του Δήμου μας.
11. Την από 26-4-2018 προσφορά της εταιρείας ΙΣΑΑΚΙΔΗΣ ΑΒΕΕ.
ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Α. Εγκρίνει την αριθ. 17/2018 τεχνική έκθεση της Δ/νσης Περιβάλλοντος, με την διαφορά ότι η
παραλαβή ενός (1) απορριμματοφόρου θα γίνει στην έδρα της προμηθεύτριας εταιρίας.
Β. Εγκρίνει την με απ’ ευθείας ανάθεση μίσθωση ενός απορριμματοφόρου, για 14 ημέρες από
την υπογραφή της σύμβασης, ως κάτωθι :
α/α ΕΙ∆ΟΣ ΜΜ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑ∆ΟΣ ∆ΑΠΑΝΗ
1 Απορριμματοφόρο 22 κ.μ. ημέρα 14 125,00 1.750,00
 Σύνολο προ ΦΠΑ 1.750,00€
 420,00€
 Σύνολο 2.170,00€
Γ. Μισθώνει ένα (1) απορριμματοφόρο, για 14 ημέρες, στην προμηθεύτρια εταιρεία με στοιχεία
ΑΦΜ : 998640012
Επωνυμία : ΙΣΑΑΚΙΔΗΣ Α.Β.Ε.Ε.
Δ/νση : ΚΑΛΑΜΠΑΚΙ Τ.Κ. 66031
Δ. Η πληρωμή της αξίας της προμήθειας, θα γίνει με την εξόφληση του 100% της αξίας των
προσκομιζόμενων τιμολογίων, την σύνταξη πρωτοκόλλου παραλαβής, υπογραφόμενου από την
αρμοδίως οριζόμενη Επιτροπή Παραλαβής και με χρηματικό ένταλμα πληρωμής συνοδευόμενο
από τα νόμιμα δικαιολογητικά.
Ε. Για τη δαπάνη της εργασίας έχει εγγραφεί και ψηφιστεί πίστωση στον Κ.Α. 20/6233.01 με τίτλο
«Μίσθωση απορριμματοφόρων» ποσού 7.100,00€.».
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΔΑΛΑΚΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΠΗΓΗ: https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A9%CE%91%CE%9F%CE%95%CE%A995-%CE%A6%CE%9B%CE%A7?inline=true

ΜΕ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΚΛΕΙΣΤΟ ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΔΟΞΑΤΟΥ ΚΑΙ ΣΗΜΕΡΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 27 ΑΠΡ 2018 ΛΟΓΩ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΑΙΘΟΥΣΩΝ

 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Καλαμπάκι 26 Απριλίου 2018
ΝΟΜΟΣ Δ Ρ Α Μ Α Σ Αριθ.Πρωτ. 4627
ΔΗΜΟΣ ΔΟΞΑΤΟΥ
Διεύθυνση:Νεροφράκτη & Κανάρη 66031 Καλαμπάκι
Τηλ.:2521352406
Fax:2521352409
ΘΕΜΑ: Κλείσιμο Δημοτικού Σχολείου Δοξάτου λόγω εκτέλεσης εργασιών καθαρισμού των
αιθουσών του σχολείου
ΑΠΟΦΑΣΗ
Αρ 41
Ο
Δήμαρχος Δοξάτου
Έχοντας υπόψη:
1) Τις διατάξεις των άρθρων 58 και 94 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010) τ. Α΄ «Νέα
αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης- Πρόγραμμα
Καλλικράτης».
2) Την εκτέλεση εργασιών καθαρισμού
Α π ο φ α σ ί ζ ο υ μ ε
Το κλείσιμο του Δημοτικού Σχολείου Δοξάτου την Παρασκευή 27 Απριλίου 2018 λόγω
εκτέλεσης εργασιών καθαρισμού των αιθουσών του σχολείου.

 Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

 ΔΑΛΑΚΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΚΟΙΝ:
 1.Δ/νση Πρωτοβάθμιας
εκπαίδευσης Ν. Δράμας
2. Δημοτικό Σχολείο Δοξάτου

ΠΗΓΗ: http://www.doxato.gr/wp-content/uploads/%CE%91%CE%A0%CE%9F%CE%A6%CE%91%CE%A3%CE%97-%CE%94%CE%97%CE%9C%CE%91%CE%A1%CE%A7%CE%9F%CE%A5-41.2018.%CE%9F%CE%A1.%CE%95%CE%A0..pdf

Πέμπτη, 26 Απριλίου 2018

Φ.Γ.Σ "ΟΙ ΦΙΛΙΠΠΟΙ" ΔΟΞΑΤΟΥ: ΙΣΟΠΑΛΙΑ ΜΕΣΑ ΣΤΟ Κ. ΝΕΥΡΟΚΟΠΙ ΓΙΑ ΤΗΝ 24η ΑΓ - ΕΠΟΜΕΝΟΣ "ΤΕΛΙΚΟΣ" ΜΕ ΤΟΝ ΚΑΣΤΡΙΝΟ ΕΝΤΟΣ ΕΔΡΑΣ

Το Σάββατο 21 Απριλίου 2018, οι Φίλιπποι "απέδρασαν" από το Κ. Νευροκόπι με τον βαθμό της ισοπαλίας ( 2-2), έναν βαθμό, που σε συνδυασμό με τα άλλα αποτελέσματα, τους κράτησε πάνω από την διαχωριστική "γραμμή"..

Πάντως, έτσι όπως εξελίχθηκε ο αγώνας, δεν αφήνει πολύ ικανοποιημένους τους φιλοξενούμενους, που είχαν την ευκαιρία, αγωνιζόμενοι για παραπάνω από 20 λεπτά με παίκτη παραπάνω, να φύγουν από το Λεκανοπέδιο με τρεις "χρυσούς" βαθμούς..


ΔΗΜΟΣ ΔΟΞΑΤΟΥ : ΟΜΙΛΙΑ – ΕΝΑΡΞΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟΥ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ με θέμα : «ΑΝΕΡΓΙΑ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑΚΗ ΕΠΙΣΦΑΛΕΙΑ, ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΕ ΚΑΙΡΟ ΚΡΙΣΗΣ». 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΝΟΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ

Καλαμπάκι
24/04/2018
ΔΗΜΟΣ ΔΟΞΑΤΟΥΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΑΡΧΟΥ66031 Καλαμπάκι (Νέο Δημαρχείο)τηλ./fax 2521352400 / 2521352406email : dimarxos@doxato.gr

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

ΟΜΙΛΙΑ – ΕΝΑΡΞΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟΥ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ


  Ο Δήμος Δοξάτου, η Κοινωνική Υπηρεσία Δήμου Δοξάτου και το Κέντρο Κοινότητας Δήμου Δοξάτου στα πλαίσιο των πρωτοβουλιών που αναπτύσσουν για τη Συμβουλευτική Υποστήριξη Ανέργων που κατοικούν στον Δήμο, θα πραγματοποιήσουν ομιλία με θέμα : «ΑΝΕΡΓΙΑ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑΚΗ ΕΠΙΣΦΑΛΕΙΑ, ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΕ ΚΑΙΡΟ ΚΡΙΣΗΣ».
Εισηγήτρια της ομιλίας θα είναι η κ. Κατερίνα Χατζηδημητρίου, Οικονομολόγος Παντείου Παν/μίου, Τεχνολόγος Γεωπόνος, Msc Γεωπονίας ΑΠΘ και Εκπαιδεύτρια Ενηλίκων Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης. Η παρουσίαση θα πραγματοποιηθεί στις 7 Μαΐου 2018, ώρα 18:00 στην αίθουσα εκδηλώσεων του  2ου  Δημοτικού Σχολείου Καλαμπακίου.

   Η δράση αυτή θα αποτελέσει την αφετηρία επιμορφωτικού σεμιναρίου με θέμα την «Συμβουλευτική και Προετοιμασία για την Ένταξη Ανέργων στην Αγορά Εργασίας», το οποίο θα πραγματοποιείται πρωινές ώρες, μία φορά την εβδομάδα και θα διαρκέσει ένα μήνα. Εισηγήτριες του θα είναι η κ. Μαρία Καλαϊτζίδου, Κοινωνική Επιστήμονας Παντείου Παν/μίου ,Msc Ειδικής Αγωγής και η κ. Ξανθίππη Γιαννοπούλου Ψυχολόγος Α.Π.Θ., εκπ. Συστημική & Οικογενειακή Ψυχοθεραπεία.
 Οι ενδιαφερόμενοι θα ενημερωθούν με νέα ανακοίνωση για τις αιτήσεις συμμετοχής.


Από το Γραφείο Δημάρχου

Τετάρτη, 25 Απριλίου 2018

Άρθρο της κ. Χριστίνας Ζαμπούνη - Πως παρασκευάζουν στο Δοξάτο το σπαθουράκι και το σπαθόλαδο.

ΠΗΓΗ: http://www.ewoman.gr/1476/thaymatoyrgo-botano-spathochorto-e-balsamochorto

Το θαυματουργό βότανο: Σπαθόχορτο ή βαλσαμόχορτο

Το θαυματογουργό βότανο: Σπαθόχορτο ή βαλσαμόχορτο
Το σπαθόχορτο ή βαλσαμόχορτοείναι το βότανο που έχει μελετηθεί περισσότερο από οποιοδήποτε άλλοτα τελευταία χρόνιαΠολλές και οι επιστημονικές μελέτες που έχουν αναδείξει την βασική και πολύτιμηουσία τουτην υπερικίνηως αντισηπτική κατά των ιών και των βακτηρίων.
Σύμφωνα με πρόσφατες το σπαθόχορτο καθυστερεί την νόσο Αλτσχάιμερ.

31. Δρόμος στο Δοξάτο - 23 Απριλίου 2018

Οδός Νάννου - Νοτιοδυτικά της εκκλησίας ( στο βάθος διακρίνεται ο Συνεταιρισμός).
Φωτογραφία: Γιώργος Παπαδημητρίου.

Τρίτη, 24 Απριλίου 2018

ΔΟΞΑΤΟ 2018 - ΤΟ ΠΑΝΗΓΥΡΙ ΜΑΣ ΠΛΗΣΙΑΖΕΙ.. - ΑΦΙΣΕΣ ΑΠΟ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ.


ΕΚΘΕΣΗ ΖΩΓΡΑΦΙΚΗΣ κ. ΓΙΩΡΓΟΥ ΜΥΛΩΝΑ ΣΤΟ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΔΟΞΑΤΟΥ 22 ΑΠΡ ΕΩΣ 6 ΜΑΙ 2018

Πολύ ενδιαφέρουσα η έκθεση ζωγραφικής του κ. Γιώργου Μυλωνά στο Πνευματικό Κέντρο του Δοξάτου. Αξίζει να την επισκεφθείτε, από τις 18:00 μέχρι τις 21:00 κάθε μέρα.
ΔΗΜΟΣ ΔΟΞΑΤΟΥ - ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΜΕ ΤΙΤΛΟ «Γονείς και άγχος εξετάσεων : Συνοδεύοντας το παιδί μου στο δρόμο προς τις πανελλήνιες»


                                                                                                                   
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                               Καλαμπάκι, 23/04/2018
       ΝΟΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ                                                          
     ΔΗΜΟΣ ΔΟΞΑΤΟΥ

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΜΕ ΤΙΤΛΟ
«Γονείς και άγχος εξετάσεων : Συνοδεύοντας το παιδί μου στο δρόμο προς τις πανελλήνιες»
Ο Δήμος Δοξάτου, η Κοινωνική Υπηρεσία Δήμου Δοξάτου και το
Κέντρο Κοινότητας στα πλαίσια πρωτοβουλιών που αναπτύσσουν
για τη συμβουλευτική υποστήριξη οικογενειών του Δήμου,προτίθενται
να υλοποιήσουν βιωματικό πρόγραμμα συμβουλευτικής για γονείς, υπό
τον τίτλο :
«Γονείς και άγχος εξετάσεων :
Συνοδεύοντας το παιδί μου στο δρόμο προς τις πανελλήνιες».

Δευτέρα, 23 Απριλίου 2018

Δρόμοι Δοξάτου - Φωτογραφίες του Γιώργου Παπαδημητρίου - 22 Απριλίου 2018

Χωρίς ονομασίες των οδών, έτσι για να προσπαθήσουμε να βρούμε από μόνοι μας που βρίσκονται οι δρόμοι και οι γειτονιές που φωτογράφισε πολύ όμορφα ο φίλος Γιώργος, που γιορτάζει κιόλας σήμερα και του ευχόμαστε ολόψυχα ΧΡΟΝΙΑ ΠΟΛΛΑ ΚΑΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΑ !

Φωτογραφίες της κ. Νέρης Τζιτζιμπάση από το Δημοτικό Σχολείο Δοξάτου και τις εργασίες που γίνονται σε αυτό - 22 Απριλίου 2018.

Σημ. "Δοξατινών Νέων": Ευχαριστούμε θερμά την κ. Νέρη Τζιτζιμπάση για τις φωτογραφίες.


Κυριακή, 22 Απριλίου 2018

ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΔΟΞΑΤΟΥ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 22 ΑΠΡ 2018

ΕΚΤΕΝΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΑΠΟ ΤΟΝ ΔΗΜΑΡΧΟ ΚΑΙ ΤΟΝ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΔΟΞΑΤΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ-ΔΥΟ ΒΙΝΤΕΟ - ΔΟΞΑΤΟ 22 ΑΠΡ 2018Το μεσημέρι της Κυριακής 22 Απριλίου 2018 πραγματοποιήθηκε συνάντηση και ενημέρωση των γονέων από τον Δήμαρχο Δοξάτου κ. Δ. Δαλακάκη και τον Διευθυντή του Δημοτικού Σχολείου κ. Ν. Γκιαούρη σχετικά με τις εργασίες στο σχολείο και την μη λειτουργία του εξαιτίας αυτών. Όπως αναφέρθηκε, πιθανώς μέχρι την Τετάρτη να έχουν ολοκληρωθεί οι εργασίες. Στα δύο βίντεο υπάρχουν εκτενή αποσπάσματα από την ενημέρωση και την συζήτηση που πραγματοποιήθηκε.Σάββατο, 21 Απριλίου 2018

30. Δρόμος στο Δοξάτο - 21 Απριλίου 2018

Οδός Καπετάν Νταή Τζάρα - Νοτιοδυτικά της εκκλησίας ( περιοχή "Γουντζίδη" ). Στο βάθος το βορειοδυτικό τμήμα του Δοξάτου.

29. Δρόμος στο Δοξάτο - 21 Απριλίου 2018

Οδός Καπετάν Νταή Τζάρα - Νοτιοδυτικά της εκκλησίας ( περιοχή "Γουντζίδη" ). Στο βάθος διακρίνεται το βουνό Κεφαλαρίου.

28. Δρόμος στο Δοξάτο - 21 Απριλίου 2018

Οδός Αυγούστου Θεολογίτου - Νοτιοδυτικά της εκκλησίας ( περιοχή "Γουντζίδη" ).

Παρασκευή, 20 Απριλίου 2018

ΔΗΜΟΣ ΔΟΞΑΤΟΥ - τακτική συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου στις 24 μηνός Απριλίου 2018 ημέρα Τρίτη και ώρα 18:30 στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος στο ΚαλαμπάκιΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΔΟΞΑΤΟΥ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜ. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
Τηλ.: 2521352464
Fax: 2521352429
e-mail:dimarxos@doxato.gr

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η
Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Δοξάτου
Π Ρ Ο Σ
Τον κ. Δήμαρχο
Τα Μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου
Τους Προέδρους των Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων
Τους Εκπροσώπους των Τοπικών Κοινοτήτων.
Τους Προέδρους των Τοπικών Συμβουλίων Νέων
Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010, σας καλούμε να προσέλθετε σε
τακτική συνεδρίαση στις 24 μηνός Απριλίου 2018 ημέρα Τρίτη και ώρα 18:30 στην αίθουσα
συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος στο Καλαμπάκι, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων
επί των κατωτέρω θεμάτων της ημερήσιας διάταξης:
1
ο
 Θέμα: Λήψη απόφασης περί έγκρισης της 1ης τροποποίησης προϋπολογισμού
Δήμου Δοξάτου οικονομικού έτους 2018 σύμφωνα με την αριθμ 90/2018 απόφαση
της Οικ. Επιτροπής.(Εισηγητής: Οικονομική Επιτροπή)
2
ο
 Θέμα: Έγκριση της αριθμ. 15/2018 απόφασης του Δ.Σ. του Ν.Π.Δ.Δ. περί Ψήφισης
νέου κανονισμού λειτουργίας βρεφικών & βρεφονηπιακών σταθμών του Ν.Π.Δ.Δ.
(Εισηγητής: Πρόεδρος Ν.Π.Δ.Δ)
3
ο
 Θέμα: Λήψη απόφασης για Συμβιβαστική επίλυση διαφοράς με ιδιοκτήτη
αγωνιστικού ποδήλατου, το οποίο υπέστη ζημία σε λακούβα επί της αγροτικής οδού
Καλαμώνα προς Λασπόλουτρα, του Δήμου Δοξάτου. (Εισηγητής: Οικονομική
Επιτροπή)
4o Θέμα: Λήψη απόφασης για συγκρότηση Επιτροπής Παραλαβής του έργου
«Βελτίωση της οδού Αιγείρου Περιστεριάς από διασταύρωση προς Πλατανόβρυση
μέχρι τον οικισμό Περιστεριάς « του Δήμου Δοξάτου». ». (Εισηγητής: Διεύθυνση
Τεχνικών υπηρεσιών).
5
ο
 θέμα: λήψη απόφασης για υπόδειξη μέλους του Δήμου Δοξάτου για τη συμμετοχή
τους ως πρόεδρος στην επιτροπή οριστικής παραλαβής του έργου: «ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΚΑΙ
ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΥΤΕΡΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΤΩΝ ΠΗΓΩΝ ΚΕΦΑΛΑΡΙΟΥ (Π. ΚΥΡΓΙΩΝ,
ΚΕΦΑΛΑΡΙΟΥ, ΒΟΪΡΑΝΗΣ) Ν. ΔΡΑΜΑΣ» (Εισηγητής: Διεύθυνση Τεχνικών υπηρεσιών).
6o Θέμα: Λήψη απόφασης περί της έγκρισης μετατόπισης δικτύου ΔΕΔΔΗΕ στη
Δ.Κ.Δοξάτου και έγκριση της απαιτούμενης πίστωσης. (Εισηγητής: Διεύθυνση
Τεχνικών υπηρεσιών).
7
ο
 Θέμα: Λήψη απόφασης περί της έγκρισης τοποθέτησης 3 Φ.Σ. S-17Υ στο
αγρόκτημα Κυργίων και έγκριση της απαιτούμενης πίστωσης. (Εισηγητής: Διεύθυνση
Τεχνικών υπηρεσιών).
8
ο
 Θέμα: Λήψη απόφασης περί της έγκρισης τοποθέτησης 2 στύλων & 5 Φ.Σ. S-17Υ
στο αγρόκτημα Αγ. Αθανασίου και έγκριση της απαιτούμενης πίστωσης. (Εισηγητής:
Διεύθυνση Τεχνικών υπηρεσιών).
Καλαμπάκι 20-04-2018
Αρ. Πρωτ.: 4317
 Συνεδρίαση: 11η
Σελίδα 2 από 2
9
ο
 Θέμα: Έγκριση μετακίνησης Δημάρχου στην Αθήνα (Εισηγητής: Δήμαρχος)
10Ο Θέμα: Λήψη απόφασης για εκλογή υδρονομέων άρδευσης (Εισηγητής: Δ/νση
Οικονομικών)
11ο
 Θέμα: Λήψη απόφασης για χαρακτηρισμό εγκαταλειμμένων τάφων κοιμητηρίων
Δ.Κ. Δοξάτου ως ελεύθερων προς μελλοντική διάθεση. (Εισηγητής: Επιτροπή
Ποιότητας Ζωής)
12ο
 Θέμα: Λήψη απόφασης για έγκριση απολογιστικών πινάκων Α/θμιας Σχολικής
Επιτροπής έτους 2017.(Εισηγητής: Πρόεδρος Α/θμιας σχολικής Επιτροπής)
13ο
 Θέμα: Λήψη απόφασης για έγκριση απολογιστικών πινάκων Β/θμιας Σχολικής
Επιτροπής έτους 2017. (Εισηγητής: Πρόεδρος Β/θμιας σχολικής Επιτροπής)
14ο
 Θέμα: Λήψη απόφασης για ορισμό ενός Δημοτικού Συμβούλου ως εκπροσώπου
στην επιτροπή παρακολούθησης της σύμβασης διαδημοτικής συνεργασίας μεταξύ
των Δήμων Δοξάτου & Δράμας για την υποστήριξη της αρμοδιότητας της αποκομιδής
& μεταφοράς των Αστικών Στερεών Αποβλήτων (ΑΣΑ) του Δήμου Δοξάτου.(εισηγητής:
Δ/νση Περιβάλλοντος)
15ο
 Θέμα: Λήψη απόφασης για Διαγραφή βεβαιωμένων οφειλών του άρθρου 174 του
Ν. 3463/2006.( Εισηγητής: Οικονομική υπηρεσία)
16ο
 Θέμα : Έγκριση μετακίνησης του Δημοτικού Συμβούλου κ. Χατζηλαζάρου
Αναστασίου σε Θεσσαλονίκη & Αθήνα στο Συνέδριο της ΚΕΔΕ στις 18 & 19 Απριλίου.
17ο
 Θέμα: Λήψη απόφασης για τη διαπίστωση αδυναμίας εκτέλεσης μέρους της
συλλογής & αποκομιδής των απορριμμάτων με ίδια μέσα σύμφωνα με τις διατάξεις
του άρθρου. 61 παρ. 1 του Ν. 3979/2011. (εισηγητής: Δ/νση Περιβάλλοντος)
18ο
 Θέμα: Λήψη απόφασης για τροποποίηση κανονισμού Λειτουργίας ύδρευσης-
αποχέτευσης.(Εισηγητής: ΕΠΖ)
19ο
 Θέμα: Λήψη απόφασης περί έγκρισης της 2ης τροποποίησης προϋπολογισμού
Δήμου Δοξάτου οικονομικού έτους 2018. (Εισηγητής: Οικονομική Επιτροπή)
20ο
 Θέμα: Λήψη απόφασης περί έγκρισης της 3ης τροποποίησης προϋπολογισμού
Δήμου Δοξάτου οικονομικού έτους 2018. (Εισηγητής: Οικονομική Επιτροπή)
21ο
 Θέμα: Λήψη απόφασης για αντικατάσταση μέλους της επιτροπής
παρακολούθησης και παραλαβής προμήθειας υλικών ύδρευσης, άρδευσης,
αποχέτευσης, ηλεκτροφωτισμού, ξυλείας, σιδηρικών, οικοδομικών υλικών ή γενικώς
υλικών συντηρήσεων και καυσίμων για το έτος 2018.(Εισηγητής: Πρόεδρος Δ.Σ.)
22ο
 Θέμα: Έγκριση σχεδίου διαδημοτικής συνεργασίας μεταξύ των Δήμων κ.
Νευροκοπίου & Δοξάτου για την υποστήριξη της αρμοδιότητας της επισκευής του
δικτύου ηλεκτροφωτισμού του Δήμου Δοξάτου
 Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου
 ΖΟΥΜΠΟΥΛΟΓΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
Κοινοποίηση:
1. Προϊσταμένους Υπηρεσιών του Δήμου

Πέμπτη, 19 Απριλίου 2018

ΔΗΜΟΣ ΔΟΞΑΤΟΥ - ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ - Χορήγηση ειδικού βοηθήματος επανασύνδεσης ρεύματος


                                                                                                                   
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                               Καλαμπάκι, 18/04/2018
       ΝΟΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ                                                          
     ΔΗΜΟΣ ΔΟΞΑΤΟΥ

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Χορήγηση ειδικού βοηθήματος επανασύνδεσης ρεύματος

Ο Δήμος Δοξάτου ενημερώνει ότι, οι καταναλωτές με χαμηλά εισοδήματα που έχουν αποσυνδεθεί από το δίκτυο παροχής ηλεκτρικής ενέργειας λόγω ληξιπρόθεσμων οφειλών, μπορούν να υποβάλουν αίτηση – υπεύθυνη δήλωση με συνημμένα δικαιολογητικά για την εφάπαξ χορήγηση ειδικού βοηθήματος, προκειμένου να επανασυνδεθούν, σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. ΥΠΕΝ/ΥΠΡΓ/7408/1228/14.02.2018 ΚΥΑ (ΦΕΚ 474/τ.Β./14-02-2018).
Δικαιούχοι
Για την υποβολή σχετικής αίτησης, οι προς εξέταση δικαιούχοι, θα πρέπει να πληρούν τα εξής κριτήρια:
Α.  Να έχουν αποσυνδεθεί από το δίκτυο παροχής ηλεκτρικής ενέργειας, λόγω ληξιπρόθεσμων οφειλών, μέχρι και την ημερομηνία έναρξης ισχύος της ανωτέρω ΚΥΑ, δηλαδή έως και τις 14.02.2018.
Β.  Η αποσύνδεση να έχει γίνει στην παροχή ρεύματος της κύριας κατοικίας του δυνητικού δικαιούχου.
Γ.  Να πληρούν τα εισοδηματικά και περιουσιακά κριτήρια, όπως αυτά ορίζονται από τη σχετική ΚΥΑ.
Το  ποσό του ειδικού βοηθήματος θα καταβάλλεται από την ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε., ως διαχειριστή του ειδικού λογαριασμού, απευθείας στον τελευταίο Προμηθευτή ηλεκτρικής ενέργειας, στον οποίο εκκρεμούν οι οφειλές του δικαιούχου της εν λόγω παροχής.
Ύψος βοηθήματος
Το ύψος του βοηθήματος αντιστοιχεί σε ποσό που θα καθορίζεται αναλόγως του ύψους της συνολικής οφειλής των καταναλωτών προς τον Προμηθευτή ηλεκτρικής ενέργειας και συγκεκριμένα:
1.  Για συνολικές οφειλές έως έξι χιλιάδες ευρώ (6.000,00 €) θα καταβάλλεται το σύνολο της οφειλής.
2.  Για συνολικές οφειλές άνω των έξι χιλιάδων ευρώ (6.000,00 €) και έως εννέα χιλιάδες ευρώ (9.000,00 €) θα καταβάλλεται εφάπαξ το εβδομήντα πέντε τοις εκατό (75%) της οφειλής.
3.  Για συνολικές οφειλές άνω των εννέα χιλιάδων ευρώ (9.000,00 €) και έως δώδεκα χιλιάδες ευρώ (12.000,00 €) θα καταβάλλεται εφάπαξ το πενήντα τοις εκατό (50%) της οφειλής.
4.  Για συνολικές οφειλές άνω των δώδεκα χιλιάδων ευρώ (12.000,00 €) θα καταβάλλεται εφάπαξ το τριάντα τοις εκατό (30%) της οφειλής.
Οι καταναλωτές θα εντάσσονται σε πρόγραμμα διακανονισμού και το εναπομείναν ποσό θα εξοφλείται από τους ίδιους σε άτοκες μηνιαίες δόσεις, το ποσό και ο αριθμός των οποίων θα ορίζονται από τον εκάστοτε Προμηθευτή ηλεκτρικής ενέργειας.
Πληροφορίες
Για περισσότερες πληροφορίες και αιτήσεις οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με το Κέντρο Κοινότητας του Δήμου Δοξάτου στα τηλ. 2521352416 – 418 από Δευτέρα έως Παρασκευή και ώρες 8:00 π.μ έως 15:00.


ΑΠΟ ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΑΡΧΟΥ