.

e-mail

e-mail

Ο ΚΑΙΡΟΣ ΣΤΟ ΔΟΞΑΤΟ

Δευτέρα, 20 Μαρτίου 2017

ΔΗΜΟΣ ΔΟΞΑΤΟΥ - Μελέτη στατικής επάρκειας Πνευµατικού Κέντρου ∆οξάτου σε Εκθετήριο




ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ∆ΡΑΜΑΣ
∆ΗΜΟΣ ∆ΟΞΑΤΟΥ
ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟ
Αρ.Πρωτ.3020
Ηµερ/νία Έγκρισης 20/03/2017
Αριθµ.Απόφασης 27/2017-Οικονοµική Επιτροπή
Αριθµός-Ηµερ/νία Εκδοσης 60 - 28/02/2017
ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ
Εχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α. του άρθρου 66 του Ν.4270/2014 "Αρχές δηµοσιονοµικής διαχείρισης και εποπτείας
(ενσωµάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ)–δηµόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις" (ΦΕΚ 143Α)
όπως ισχύει,
β. των παρ.21, 22, 23 του άρθρου 10 του Ν.4337/15 (ΦΕΚ 129Α/15).
γ. της παρ.4 του άρθρου 158 του Ν.3463/2006 "Κύρωση του Κώδικα ∆ήµων και Κοινοτήτων"
(ΦΕΚ 114/Α).
δ. του Π.∆. 80/2016 "Ανάληψη υποχρεώσεων από τους ∆ιατάκτες" (ΦΕΚ 145Α/16) όπως
ισχύει.
2. Την αριθµ. 162/2016 απόφαση ∆ηµάρχου περί του ορισµού ∆ιατάκτη και µεταβίβασης σε
αυτούς συγκεκριµένων αρµοδιοτήτων (άρθρο 87, παρ.1 και 3 Ν.3463/2006 και άρθρα 1,2,6 και
7 Ν.3852/2010).
3. Το τεκµηριωµένο αίτηµα για Μελέτη στατικής επάρκειας Πνευµατικού Κέντρου ∆οξάτου σε
Εκθετήριο
Αποφασίζουµε
Εγκρίνουµε την δέσµευση πίστωσης ύψους 4.320,00 € σε βάρος του (ΚΑΕ 15/7413.06
Ποσό:4.320,00€ (τέσσερις χιλ. τριακόσια είκοσι Ευρώ )) του προϋπολογισµού οικονοµικού έτους
2017 για Μελέτη στατικής επάρκειας Πνευµατικού Κέντρου ∆οξάτου σε Εκθετήριο
Ο ∆ιατάκτης
Ιωάννου Χρήστος
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
Ελέγχθηκε και βεβαιώνεται ότι: α)για την ανωτέρω δαπάνη ύψους 4.320,00 €
υπάρχει πίστωση στον (ΚΑΕ 15/7413.06) του προϋπολογισµού έτους 2017
του ∆.∆οξάτου και β)υφίσταται η συνδροµή των προϋποθέσεων της παρ.1
του αρθρ.4 του Π∆80/2016.
Καταχωρήθηκε µε α/α 1 στο Μητρώο ∆εσµεύσεων.
Υπόλοιπο προς ανάληψη (ΚΑΕ 15/7413.06 Ποσό:0,00 €).
Ο Προϊστάµενος της Οικονοµικής Υπηρεσίας
Φελεκίδης Λάζαρος

ΠΗΓΗ: https://diavgeia.gov.gr/doc/6%CE%9F%CE%A15%CE%A995-%CE%A8%CE%9F%CE%94?inline=true