.

e-mail

e-mail

Ο ΚΑΙΡΟΣ ΣΤΟ ΔΟΞΑΤΟ

Σάββατο, 21 Ιουνίου 2014

12.988,50 ΕΥΡΏ (ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.) για «Μελέτη χωροθέτησης κάδων ανακύκλωσης ∆ήµου ∆οξάτου-ενηµέρωση δηµοτών και αποτίµηση των ωφελειών της ανακύκλωσης»


ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΑΡΙΘ. 16/2014


Της από 12/06/2014 Συνεδριάσεως της Οικονοµικής Επιτροπής
του ∆ήµου ∆οξάτου

Στο Καλαµπάκι και στο ∆ηµοτικό κατάστηµα σήµερα την 12η
 του µηνός
Iουνίου του έτους 2014 ηµέρα της εβδοµάδος Πέµπτη και ώρα 12:00 συνήλθε σε
συνεδρίαση η Οικονοµική Επιτροπή του ∆ήµου ∆οξάτου υπό την προεδρία του
∆ηµάρχου κ. Χατζηλαζάρου Αναστασίου και µετά από την αριθ.9565/06-06-2014
γραπτή πρόσκληση του που δόθηκε σε καθένα από τους ∆ηµοτικούς Συµβούλους που
είναι µέλη Οικονοµικής Επιτροπής σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 75 του
Ν.3852/10.
Αφού διαπιστώθηκε νόµιµη απαρτία δεδοµένου ότι σε σύνολο 7 µελών
βρέθηκαν παρόντες:


 ΠΑΡΟΝΤΕΣ
Χατζηλαζάρου Αναστάσιος Πρόεδρος
 Ζεκερίδης Χαράλαµπος Μέλος
Μπερµπερίδης Αθανάσιος »
Αποστολίδης ∆ηµήτριος »
 ΑΠΟΝΤΕΣ
Καλογήρου Φώτιος Αντιπρόεδρος
Φυρινίδης Ευστάθιος Μέλος
Ζουρνατζής Ευάγγελος »

Παρουσία και του Γραµµατέα αυτής, Κωνσταντινίδη Φιλοκτήµονα υπαλλήλου του ∆ήµου
∆οξάτου ο κ. πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα
θέµατα της ηµερήσιας διάταξης.

Αριθ. Απόφασης: 109/2014
 ΘΕΜΑ: Καθορισµός τρόπου εκτέλεσης εκπόνησης µελέτης: «Μελέτη χωροθέτησης
κάδων ανακύκλωσης ∆ήµου ∆οξάτου-ενηµέρωση δηµοτών και αποτίµηση των
ωφελειών της ανακύκλωσης»


Ο Πρόεδρος εισηγούµενος το 6ο
 θέµα της ηµερήσιας διάταξης αναφέρει ότι :Με
δεδοµένο ότι για πρώτη φορά θα γίνει συνδυασµός δροµολογίων των οχηµάτων
συλλογής και µεταφοράς (Ο.Σ.Μ.) των ανακυκλώσιµων και µη ανακυκλώσιµων
στερεών αποβλήτων, το σύστηµα συλλογής και µεταφοράς χρήζει βελτιστοποίησης ,
ώστε να εξασφαλιστεί: - η βελτιστοποίηση των δροµολογίων (routing) των οχηµάτων συλλογής και
µεταφοράς στερεών αποβλήτων
- η ελαχιστοποίηση του αριθµού οχηµάτων συλλογής και µεταφοράς στερεών
αποβλήτων
- η καλύτερη διοικητική κατανοµή της περιοχής υπηρεσιών καθαριότητας του
∆ήµου σε υποπεριοχές (τοµείς)
- η (επανα)χωροθέτηση των κάδων συλλογής ανακυκλώσιµων και µη
ανακυκλώσιµων στερεών αποβλήτων και
 Η εν λόγω µελέτη θα αποτελείται από τα εξής διακριτά παραδοτέα:
ΠΑΡΑ∆ΟΤΕΟ 1: Καταγραφή και αποτύπωση υφιστάµενης κατάστασης συλλογής.
ΠΑΡΑ∆ΟΤΕΟ 2:Προτάσεις για τη βελτιστοποίηση του συστήµατος συλλογής
απορριµµάτων και αποτίµηση των ωφελειών της ανακύκλωσης.
ΠΑΡΑ∆ΟΤΕΟ 3: Ενηµέρωση δηµοτών ∆ήµου ∆οξάτου
Κατόπιν των ανωτέρω:
 Υπάρχει ανάγκη εκπόνησης της µελέτης «Μελέτη χωροθέτησης κάδων
ανακύκλωσης ∆ήµου ∆οξάτου-ενηµέρωση δηµοτών και αποτίµηση των ωφελειών
της ανακύκλωσης.: Μετά την αναµόρφωση του προϋπολογισµού του ∆ήµου ∆οξάτου
και την τροποποίηση του τεχνικού προγράµµατος έτους 2014, µε την 80/2014
απόφαση του ∆.Σ., στον προϋπολογισµό του ∆ήµου και στο Κ.Α. 20/7413.02
εγγράφηκε πίστωση ποσού 16.000,00€ για την εκπόνηση της µελέτης: «Μελέτη
χωροθέτησης κάδων ανακύκλωσης ∆ήµου ∆οξάτου-ενηµέρωση δηµοτών και
αποτίµηση των ωφελειών της ανακύκλωσης»
Η ανάθεση των µελετών γίνεται σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν.3316/05. Κατά
παρέκκλιση των διατάξεων του Ν.3316/05 και σύµφωνα µε τις διατάξεις της
παραγράφου 3 του άρθρου 209 του Ν.3463/06 (∆ηµοτικός και Κοινοτικός Κώδικα), η
απ’ ευθείας ανάθεση εκπόνησης µελέτης του ∆ήµου σε πτυχιούχο µελετητή ή
µελετητικό γραφείο, εφόσον η προεκτιµώµενη αµοιβή όλων των σταδίων της µελέτης
δεν υπερβαίνει το 30% του ανώτατου ορίου αµοιβής της Α’ τάξης που κάθε φορά
ισχύει για αντίστοιχη κατηγορία µελέτης. Τα ισχύοντα όρια αµοιβής κάθε τάξης
πτυχίου καθορίστηκαν µε την εγκύκλιο 4 µε αρ.πρωτ:∆17γ/02/24/ΦΝ 439.6 απόφαση
του Υπουργού Μεταφορών και ∆ικτύων , το άρθρο 14 του Π.∆.138/2009 και την
Υ.Α. ∆ΜΕΟ/α/ο/1257/9.8.2005 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
 Η ∆/νση Τεχνικών Υπηρεσιών του ∆ήµου ∆οξάτου αδυνατεί να εκπονήσει την
υπόψη µελέτη διότι δεν υπηρετεί µηχανικός αντίστοιχης ειδικότητας. Σύµφωνα µε την εγκύκλιο 4 µε αρ.πρωτ:∆17γ/02/24/ΦΝ 439.6 του ΥΥΜ∆ το
όριο της αµοιβής της Α’ τάξης της κατηγορίας 27 (περιβαλλοντικές µελέτες)
ανέρχεται στο ποσό των 49.480,00€. Το 30% του ορίου της αµοιβής της Α’ τάξης για
την κατηγορία 27 είναι 49.480,00*0.30=14.844,00 € (χωρίς τον ΦΠΑ).
Σύµφωνα µε το επισυναπτόµενο πινάκιο, η προεκτιµώµενη αµοιβή για την
εκπόνηση της υπόψη µελέτης ανέρχεται στο ποσό των 12.988,50 € (χωρίς τον ΦΠΑ)
µικρότερο του ανωτέρω ποσού των 14.844,00 € ( το 30% του ορίου της αµοιβής της
Α’ τάξης για την κατηγορία 27).
Η Οικονοµική Επιτροπή, καλείται να αποφασίσει σχετικά µε την ανάθεση της
µελέτης σύµφωνα µε τι διατάξεις του άρθρου 209 του Ν.3463/06, του Ν.3316/05 και
της υπ∆17γ/02/24 ΦΝ 439.6 εγκυκλίου του Υπουργού Μεταφορών και ∆ικτύων.

 Στη συνέχεια ο Πρόεδρος κάλεσε τα µέλη της Οικονοµικής Επιτροπής να
αποφασίσουν σχετικά.
Η Οικονοµική Επιτροπή αφού άκουσε την εισήγηση του Προέδρου της, έλαβε
υπόψη της το άρθρο 72 παρ. 1δ του Ν.3852/10, τις διατάξεις που αναφέρονται στην
εισήγηση της Τεχνικής Υπηρεσίας και µετά από διαλογική συζήτηση.

 ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

1.- Καθορίζει τον τρόπο εκπόνησης της µελέτης «Μελέτη χωροθέτησης
κάδων ανακύκλωσης ∆ήµου ∆οξάτου-ενηµέρωση δηµοτών και αποτίµηση των
ωφελειών της ανακύκλωσης», ποσού 12.988,50€ (χωρίς Φ.Π.Α.), µε απ’ ευθείας
ανάθεση στην Παπαζώτου Κυριακή, Μηχανικό Περιβάλλοντος µε Α.Μ. 24053 και
µελετητικό πτυχίο Α΄ τάξης στην κατηγορία 27.
2.- Εξουσιοδοτεί τον ∆ήµαρχο για την υπογραφή της σύµβασης του έργου
µετά την επικύρωση της παρούσης από την Αποκεντρωµένη ∆ιοίκηση Μακεδονίας
Θράκης.
3.- Με την απόφαση αυτή διαφωνεί το µέλος κ. Ζεκερίδης Χαράλαµπος ο
οποίος, χαρακτηρίζει ότι το ποσό είναι υπερβολικό για την εκπόνηση µελέτης
χωροθέτησης κάδων ανακύκλωσης.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθµός 109/204
 Σε απόδειξη συντάσσεται και υπογράφεται το πρακτικό όπως παρακάτω:


Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

 Ακριβές Απόσπασµα
 Ο Πρόεδρος της Οικονοµικής Επιτροπής


 Χατζηλαζάρου Αναστάσιος

ΠΗΓΗ: file:///C:/Users/user/Downloads/6%CE%A1%CE%9D9%CE%A995-1%CE%98%CE%9E.pdf

175 ευρώ για στεφάνια - Ημέρα Μνήμης Τ.Δ. Δοξάτου


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ∆ΡΑΜΑΣ
∆ΗΜ.ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ
∆.∆ΟΞΑΤΟΥ


ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟ

ΠΗΓΕΣ ΚΕΦΑΛΑΡΙΟΥ 19/06/2014
Αρ.Πρωτ.313

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΗΣ ∆ΗΚΕ∆Η∆


Εχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
 α. Των άρθρων 21 του Ν.2362/95 "Περί ∆ηµοσίου Λογιστικού, ελέγχου των δαπανών του
κράτους και άλλες διατάξεις" όπως ισχύει.
 β. Της παρ.4 του άρθρου 158 του Ν.3463/2006 "Κύρωση του Κώδικα ∆ήµων και Κοινοτήτων"
(ΦΕΚ 114/Α).
 γ. Του Π.∆. 113/2010 "Ανάληψη υποχρεώσεων από τους ∆ιατάκτες" (ΦΕΚ 194/Α) όπως ισχύει.
2. Την ανάγκη για ΧΙΩΤΑΚΗ ΧΡΥΣΟΥΛΑ ΣΤΕΦΑΝΙΑ ΗΜΕΡΑ ΜΝΗΜΗΣ Τ.∆ ∆ΟΞΑΤΟΥ

Αποφασίζουµε

Εγκρίνουµε την δέσµευση πίστωσης ύψους 175,00 € βάρος του (ΚΑΕ 64.02.0006 Ποσό:175,00
€) του προϋπολογισµού οικονοµικού έτους 2014 για ΧΙΩΤΑΚΗ ΧΡΥΣΟΥΛΑ ΣΤΕΦΑΝΙΑ ΗΜΕΡΑ
ΜΝΗΜΗΣ Τ.∆ ∆ΟΞΑΤΟΥ

 Ο ∆ιατάκτης


Σαραπάρης Κωνσταντίνος


ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
Ελέγχθηκε και βεβαιώνεται ότι για την ανωτέρω δαπάνη ύψους 175,00 €
υπάρχει πίστωση στον (ΚΑΕ 64.02.0006) του προϋπολογισµού έτους 2014.
Καταχωρήθηκε µε α/α 72 στο Μητρώο ∆εσµεύσεων.
Υπόλοιπο προς ανάληψη (ΚΑΕ 64.02.0006 Ποσό:8.781,18 €).

Ο Προϊστάµενος της επιχείρησης

Σαραπάρης Κωνσταντίνος

ΠΗΓΗ: file:///C:/Users/user/Downloads/%CE%92%CE%987%CE%98%CE%9F%CE%A1%CE%A6%CE%91-%CE%9B3%CE%A5.pdf91,02 ευρώ για πλακέτες βράβευσης - Ημέρα Μνήμης Τ.Δ. Δοξάτου


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ∆ΡΑΜΑΣ
∆ΗΜ.ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ
∆.∆ΟΞΑΤΟΥ


ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟ

ΠΗΓΕΣ ΚΕΦΑΛΑΡΙΟΥ 19/06/2014
Αρ.Πρωτ.311

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΗΣ ∆ΗΚΕ∆Η∆


Εχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
 α. Των άρθρων 21 του Ν.2362/95 "Περί ∆ηµοσίου Λογιστικού, ελέγχου των δαπανών του
κράτους και άλλες διατάξεις" όπως ισχύει.
 β. Της παρ.4 του άρθρου 158 του Ν.3463/2006 "Κύρωση του Κώδικα ∆ήµων και Κοινοτήτων"
(ΦΕΚ 114/Α).
 γ. Του Π.∆. 113/2010 "Ανάληψη υποχρεώσεων από τους ∆ιατάκτες" (ΦΕΚ 194/Α) όπως ισχύει.
2. Την ανάγκη για ΠΑΝΑΪΡΛΗΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε ΠΛΑΚΕΤΕΣ ΒΡΆΒΕΥΣΗΣ ΗΜΕΡΑ
ΜΝΗΜΗΣ Τ.∆ ∆ΟΞΑΤΟΥ

Αποφασίζουµε

Εγκρίνουµε την δέσµευση πίστωσης ύψους 91,02 € βάρος του (ΚΑΕ 64.02.0006 Ποσό:91,02 €)
του προϋπολογισµού οικονοµικού έτους 2014 για ΠΑΝΑΪΡΛΗΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε
ΠΛΑΚΕΤΕΣ ΒΡΆΒΕΥΣΗΣ ΗΜΕΡΑ ΜΝΗΜΗΣ Τ.∆ ∆ΟΞΑΤΟΥ

 Ο ∆ιατάκτης


Σαραπάρης Κωνσταντίνος

ΠΗΓΗ: file:///C:/Users/user/Downloads/7%CE%94%CE%939%CE%9F%CE%A1%CE%A6%CE%91-%CE%9F%CE%9A%CE%9F%20(1).pdfΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
Ελέγχθηκε και βεβαιώνεται ότι για την ανωτέρω δαπάνη ύψους 91,02 €
υπάρχει πίστωση στον (ΚΑΕ 64.02.0006) του προϋπολογισµού έτους 2014.
Καταχωρήθηκε µε α/α 71 στο Μητρώο ∆εσµεύσεων.
Υπόλοιπο προς ανάληψη (ΚΑΕ 64.02.0006 Ποσό:8.956,18 €).

Ο Προϊστάµενος της επιχείρησης


Σαραπάρης Κωνσταντίνος«Επισκευή συντήρηση κτιρίου αποδυτηρίων γηπέδου ∆οξάτου» προϋπολογισµού 6.498,86€

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΑΡΙΘ. 16/2014


Της από 12/06/2014 Συνεδριάσεως της Οικονοµικής Επιτροπής
του ∆ήµου ∆οξάτου

Στο Καλαµπάκι και στο ∆ηµοτικό κατάστηµα σήµερα την 12η
 του µηνός
Iουνίου του έτους 2014 ηµέρα της εβδοµάδος Πέµπτη και ώρα 12:00 συνήλθε σε
συνεδρίαση η Οικονοµική Επιτροπή του ∆ήµου ∆οξάτου υπό την προεδρία του
∆ηµάρχου κ. Χατζηλαζάρου Αναστασίου και µετά από την αριθ.9565/06-06-2014
γραπτή πρόσκληση του που δόθηκε σε καθένα από τους ∆ηµοτικούς Συµβούλους που
είναι µέλη Οικονοµικής Επιτροπής σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 75 του
Ν.3852/10.
Αφού διαπιστώθηκε νόµιµη απαρτία δεδοµένου ότι σε σύνολο 7 µελών
βρέθηκαν παρόντες:


 ΠΑΡΟΝΤΕΣ
Χατζηλαζάρου Αναστάσιος Πρόεδρος
 Ζεκερίδης Χαράλαµπος Μέλος
Μπερµπερίδης Αθανάσιος »
Αποστολίδης ∆ηµήτριος »
 ΑΠΟΝΤΕΣ
Καλογήρου Φώτιος Αντιπρόεδρος
Φυρινίδης Ευστάθιος Μέλος
Ζουρνατζής Ευάγγελος »

Παρουσία και του Γραµµατέα αυτής, Κωνσταντινίδη Φιλοκτήµονα
υπαλλήλου του ∆ήµου ∆οξάτου ο κ. πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης
για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα θέµατα της ηµερήσιας διάταξης.

Αριθ. Απόφασης: 110/2014
 ΘΕΜΑ: Καθορισµός του τρόπου εκτέλεσης του έργου «Επισκευή
συντήρηση κτιρίου αποδυτηρίων γηπέδου ∆οξάτου» προϋπολογισµού 6.498,86€


Ο Πρόεδρος εισηγούµενος το 7ο
 θέµα της ηµερήσιας διάταξης αναφέρει τα
εξής: Θέτει υπόψη της Οικονοµικής Επιτροπής τον εγκριθέντα προϋπολογισµό του
∆ήµου για το έτος 2014 στον οποίο στον Κ.Α. 70/7331.20 υπάρχει πίστωση , για την
εκτέλεση του έργου «Επισκευή συντήρηση κτιρίου αποδυτηρίων γηπέδου
∆οξάτου». Για το έργο, το οποίο εντάχθηκε µε την αριθ.80/2014 (Α∆Α: ΒΙΗ2Ω95-
ΞΨΨ) απόφαση ∆ηµ. Συµβουλίου, καθώς επίσης συντάχθηκε Τεχνική έκθεση από
την ∆/νση Τεχνικών Υπηρεσιών του ∆ήµου ∆οξάτου και είναι επιτακτική η ανάγκη
εκτέλεσής του. Κατόπιν των ανωτέρω προτείνω την εκτέλεση του έργου µε απ’
ευθείας ανάθεση στον Ε∆Ε Βογιατζή Γεώργιο Ε.Ε., τέλος κάλεσε την Οικονοµική
Επιτροπή να αποφασίσει σχετικά. Η Οικονοµική Επιτροπή αφού άκουσε την εισήγηση του Προέδρου της, έλαβε
υπόψη του τις διατάξεις του άρθρου 72 του N.3852/10, τις διατάξεις του άρθρου 4
παρ.2 του Ν.1418/84, σε συνδυασµό µε τα προβλεπόµενα στην παρ.9 του άρθρου 21
του Ν.3731/2008, την παρ.2 περίπτωση ε του άρθρου 9 του Π.∆ 171/87, την
∆17Α/7/96/ΦΝ294/92 απόφαση του ΥΠΕΧΩ∆Ε και την παρ.8 του άρθρου 13 του
Ν.2130/93 σχετικά µε το ΦΠΑ των ορίων ανάθεσης των Π.∆ 28/80, 323/89 και
171/87,


ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

1. Καθορίζει τον τρόπο εκτέλεσης του έργου: «Επισκευή συντήρηση κτιρίου
αποδυτηρίων γηπέδου ∆οξάτου» προϋπολογισµού 6.498,09€, µε απ’ ευθείας
ανάθεση στον Ε∆Ε Βογιατζή Γεώργιο Ε.Ε. .
2. Ψηφίζει πίστωση 6.498,09€ σε βάρος του ΚΑ 70/7331.20 για την εκτέλεση του
έργου.
3. Εξουσιοδοτεί τον ∆ήµαρχο για την υπογραφή της σύµβασης του έργου µετά την
επικύρωση της παρούσης από την Αποκεντρωµένη ∆ιοίκηση Μακεδονίας-
Θράκης.


Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθµό 110/2014.
Σε απόδειξη συντάσσεται και υπογράφεται το πρακτικό όπως παρακάτω:


Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΑ ΜΕΛΗ


Ακριβές Απόσπασµα
 Ο Πρόεδρος της Οικονοµικής Επιτροπής Χατζηλαζάρου Αναστάσιος

ΠΗΓΗ: file:///C:/Users/user/Downloads/%CE%A9%CE%99%CE%91%CE%96%CE%A995-%CE%A9%CE%A3%CE%97.pdf