.

e-mail

e-mail

Ο ΚΑΙΡΟΣ ΣΤΟ ΔΟΞΑΤΟ

Πέμπτη, 11 Μαΐου 2017

ΔΟΞΑΤΟ 6 ΜΑΙ 2017 - Αφιέρωμα στα ΤΡΑΓΟΥΔΙΑ ΤΟΥ ΔΟΞΑΤΟΥ μέσα από την αδημοσίευτη συλλογή του Ιωάννη (Γιάγκου ) Χατζηδημητρίου, το αρχείο του Σίμωνος και Αγγελικής Καρά και τη φωνή του Ιωάννη Χατζηδημητρίου.

ΠΗΓΗ: https://www.facebook.com/PolitistikosSyllogosDoxatou/?hc_ref=NEWSFEED

Ο χρήστης Πολιτιστικός Μορφωτικός Σύλλογος Δοξάτου πρόσθεσε 13 νέες φωτογραφίες στο άλμπουμ: 6 ΜΑΡΤΙΟΥ 2017 — στην πόλη Δοξατο Δράμας.
2 ώρες
Αφιέρωμα στα ΤΡΑΓΟΥΔΙΑ ΤΟΥ ΔΟΞΑΤΟΥ μέσα από την αδημοσίευτη συλλογή του Ιωάννη (Γιάγκου ) Χατζηδημητρίου, το αρχείο του Σίμωνος και Αγγελικής Καρά και τη φωνή του Ιωάννη Χατζηδημητρίου. Το Δ.Σ. του Πολιτιστικού και Μορφωτικού Συλλόγου Δοξάτου ευχαριστεί τους εκλεκτούς καλεσμένους της εκδήλωσης, κ. Αγγελική Κιουρτσή - Μιχαλοπούλου φιλόλογο - συγγραφέα και τον κ. Δημήτρη Μαντζούρη υπεύθυνο παραδοσιακού αρχείου του Κέντρου Έρευνας και Προβολής της Εθνικής Μουσικής, για τις, γεμάτες από ενδιαφέρον και συγκίνηση, ομιλίες τους.

ΔΗΜΟΣ ΔΟΞΑΤΟΥ - ΘΕΜΑ: Παραλαβή της µελέτης: «Μελέτη στατικής επάρκειας Πνευµατικού Κέντρου ∆οξάτου»ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΑΡΙΘ. 5/2017
Της από 18/04/2017 Συνεδριάσεως της Οικονοµικής
Επιτροπής του ∆ήµου ∆οξάτου
Στο Καλαµπάκι και στο ∆ηµοτικό κατάστηµα σήµερα την 18η του
µηνός Απριλίου του έτους 2017 ηµέρα της εβδοµάδος Τρίτη και ώρα
14:00 συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Οικονοµική Επιτροπή του ∆ήµου
∆οξάτου υπό την προεδρία του ∆ηµάρχου κ. ∆αλακάκη ∆ηµητρίου και
µετά από την αριθ. 4241/13-04-2017 γραπτή πρόσκληση του, που
επιδόθηκε εµπρόθεσµα σε καθένα από τους ∆ηµοτικούς Συµβούλους που
είναι µέλη Οικονοµικής Επιτροπής σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου
75 του Ν.3852/10.
Αφού διαπιστώθηκε νόµιµη απαρτία δεδοµένου ότι σε σύνολο 7
µελών βρέθηκαν παρόντες:
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
∆αλακάκης ∆ηµήτριος Πρόεδρος
Ζεκερίδης Χαράλαµπος Τακτικό Μέλος
Ιωάννου Χρήστος Τακτικό Μέλος
Μουλιστάνος Αθανάσιος Τακτικό Μέλος
ΑΠΟΝΤΕΣ
Χατζηλαζάρου Αναστάσιος Τακτικό Μέλος
Σερέτης Ανέστης Τακτικό Μέλος
Χαριτωνίδης Ιωάννης Τακτικό Μέλος
Παρουσία και της Γραµµατέα αυτής, Αντωνιάδου Βασιλικής
υπαλλήλου του ∆ήµου ∆οξάτου, ο κ. πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της
συνεδρίασης για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα θέµατα της ηµερήσιας
διάταξης.
Οι υπ’αριθµ. 68/2017 έως και 79/17 αποφάσεις της Οικονοµικής
Επιτροπής συζητήθηκαν εκτός ηµερησίας διάταξης, όπως οµόφωνα
αποφάσισε το σώµα σύµφωνα µε την υπ’αριθµ.67/2017 απόφασή του.
Αριθµός Απόφασης : 69/2017
ΘΕΜΑ: Παραλαβή της µελέτης: «Μελέτη στατικής επάρκειας
Πνευµατικού Κέντρου ∆οξάτου»
 Ο Πρόεδρος εισηγούµενος το 2ο θέµα εκτός της ηµερήσιας
διάταξης θέτει υπόψη των µελών της Οικονοµικής Επιτροπής το υπ’αρίθµ.
3044/20-03-2017 έγγραφο της ∆ιεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του
∆ήµου µας το οποίο αναφέρει τα εξής:
Κύριε Πρόεδρε
Σας παρακαλώ όπως συμπεριλάβετε στην ημερήσια διάταξη της επόμενης
Οικονομικής Επιτροπής το παρακάτω θέμα :
Παραλαβή της μελέτης «Μελέτη στατικής επάρκειας Πνευματικού Κέντρου
Δοξάτου»
ΕΙΣΗΓΗΣΗ
Η εκπόνηση της μελέτης: «Μελέτη στατικής επάρκειας Πνευματικού Κέντρου
Δοξάτου» έχει ολοκληρωθεί και έχει εκδοθεί η βεβαίωση περαίωσης σύμφωνα με τις
διατάξεις της παραγράφου 3 του άρθρου 37 του Ν.3316/05, του άρθρου 13 της
Δ17/04/17/ΦΝ439.3/22-1-2007 Απόφασης του Υπουργού ΠΕΧΩΔΕ.
Η μελέτη εκπονήθηκε, με απ’ ευθείας ανάθεση στο μελετητή Τεντώνη Γεώργιο
Πολιτικό Μηχανικό σύμφωνα με την υπ’αριθμ.171/2015 απόφαση ανάθεσης της
Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Δοξάτου που επικυρώθηκε με το
υπ΄αριθμ.18493/10-12-2015 έγγραφο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας-
Θράκης.
Το συμφωνητικό ποσού 3.470,00 € (χωρίς Φ.Π.Α) υπογράφηκε στις 25/05/2016.
Διευθύνουσα Υπηρεσία είναι η Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Δοξάτου και
επιβλέπουσα της μελέτης ορίστηκε η Ντάπα Ελένη, Πολιτικός Μηχανικός
Η μελέτη υποβλήθηκε εμπρόθεσμα και έχει εκδοθεί βεβαίωση περαίωσης από τη
Διευθύνουσα Υπηρεσία.
Σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 5 του άρθρου 25 του Ν.3316/05 η
Διευθύνουσα Υπηρεσία θα πρέπει να ενημερώνει την Προϊσταμένη Αρχή για την πορεία
εκπόνησης της μελέτης ή παροχής υπηρεσίας. Με την εισήγηση αυτή η Διευθύνουσα
Υπηρεσία, εν προκειμένω η Δ/νση Τεχν. Υπηρεσιών ενημερώνει την Προϊσταμένη
Αρχή για την χωρίς προβλήματα ολοκλήρωση του συμβατικού αντικειμένου και την
έκδοση της εγκριτικής απόφασης και της βεβαίωσης περαίωσης.
Σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 3 του άρθρου 37 του Ν.3316/05, η
παραλαβή της μελέτης πραγματοποιείται με απόφαση της Προϊσταμένης Αρχής μετά
την έγκριση του τελευταίου σταδίου της μελέτης και την έκδοση βεβαίωσης περαίωσης
της Διευθύνουσας Υπηρεσίας.
Η Οικονομική Επιτροπή αφού λάβει υπόψη του τις διατάξεις του άρθρου 93 του
Ν.3463/2006 του Δ.Κ.Κ, των Ν.3669/08, Ν.3316/05 και του Π.Δ.171/87 καθώς επίσης
την Εγκριτική Απόφαση της μελέτης και την Βεβαίωση Περαίωσης της Προϊσταμένης
της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Δοξάτου, καλείται να αποφασίσει σχετικά.
Στη συνέχεια ο Πρόεδρος καλεί τα µέλη της Οικονοµικής Επιτροπής
να αποφασίσουν σχετικά
Η Οικονοµική Επιτροπή αφού άκουσε την εισήγηση του Προέδρου
της, έλαβε υπόψη της το άρθρο 72 παρ. 4 του Ν.3852/10, τις διατάξεις του
άρθρου 93 του Ν.3463/2006 του ∆.Κ.Κ, το Ν.3669/08, το Ν.3316/05 και
το Π.∆.171/87 καθώς επίσης την Εγκριτική Απόφαση της µελέτης και την
Βεβαίωση Περαίωσης της Προϊσταµένης της ∆/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών
του ∆ήµου ∆οξάτου καθώς και το υπ’αρίθµ. 3044/20-03-2017 έγγραφο
της ∆ιεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του ∆ήµου µας και κατόπιν
διαλογικής συζήτησης
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
-Την παραλαβή της µελέτης «Μελέτη στατικής επάρκειας Πνευµατικού
Κέντρου ∆οξάτου» συµβατικού προϋπολογισµού 3.470,00 € (χωρίς Φ.Π.Α)»
-Την ενέργεια που πρέπει να γίνει στη συνέχεια την αναθέτει στο ∆ήµαρχο
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθµό 69/2017.
Σε απόδειξη συντάσσεται και υπογράφεται το πρακτικό όπως
παρακάτω:
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΑ ΜΕΛΗ
Ακριβές Απόσπασµα
 Ο Πρόεδρος της Οικονοµικής Επιτροπής


 ∆αλακάκης ∆ηµήτριος

ΠΗΓΗ: https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A9%CE%9A%CE%A1%CE%9F%CE%A995-%CE%95%CE%926?inline=true

ΔΗΜΟΣ ΔΟΞΑΤΟΥ - 166.450,68 ΕΥΡΩ ΑΠΟ ΤΟΥΣ "ΚΕΝΤΡΙΚΟΥΣ ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΠΟΡΟΥΣ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ" - ΚΑΠ - Ε' ΤΑΚΤΙΚΗ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΕΤΟΥΣ 2017

Σύμφωνα με σημερινό δημοσίευμα της εφ. "Πρωινός Τύπος της Δράμας", ο Δήμος Δοξάτου επιχορηγείται με 166.450, 68 ευρώ από τους "Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους των Δήμων" (ΚΠΑ), ποσό το οποίο αποδίδεται ως πέμτη (Ε') τακτική επιχορήγηση έτους 2017.

Στους δήμους όλης της Ελλάδας θα κατανεμηθούν 106.766.444.76 ευρώ.

Στο Νομό Δράμας θα κατανεμηθούν συνολικά 1.161.560,34 ευρώ.

Αναλυτικότερα, στους υπόλοιπους Δήμους:

Δράμας: 619.062,35 ευρώ.
Κάτω Νευροκοπίου: 117.438,52 ευρώ.
Παρανεστίου: 75.443,97 ευρώ.
Προσοτσάνης: 183.164,82 ευρώ.

ΠΗΓΗ: Εφ. "Πρωινός Τύπος Δράμας" 11 Μαΐου 2017.