.

e-mail

e-mail

Ο ΚΑΙΡΟΣ ΣΤΟ ΔΟΞΑΤΟ

Πέμπτη, 7 Απριλίου 2011

Εισήγηση Εκτελεστικής Επιτροπής στο Δ.Σ. για το τεχνικό πρόγραμμα έτους 2011 του Δήμου Δοξάτου

Εισήγηση Εκτελεστικής Επιτροπής στο Δ.Σ. για το τεχνικό πρόγραμμα έτους 2011 του Δήμου Δοξάτου
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το Πρακτικό 2/2011 της συνεδρίασης της Εκτελεστικής Επιτροπής του Δήμου ΔοξάτουΘΕΜΑ: Εισήγηση Εκτελεστικής Επιτροπής στο Δ.Σ. για το τεχνικό πρόγραμμα έτους 2011 του Δήμου Δοξάτου (άρθρο 63 παραγρ. γ του Ν. 3852/2010)Στο Καλαμπάκι και στο Δημοτικό Κατάστημα, σήμερα 30 Μαρτίου 2011, ημέρα Τετάρτη και ώρα 09.00, συνήλθε σε συνεδρίαση η Εκτελεστική Επιτροπή του Δήμου Δoξάτου, υπό την Προεδρία του Προέδρου της Δημάρχου Δοξάτου Χατζηλαζάρου Αναστάσιου, μετά από την αριθ. 4298/24-3-2011 πρόσκλησή του, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 62 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/2010 τεύχος Α').

Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο πέντε (5) μελών βρέθηκαν παρόντα 5 μέλη:ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣΧατζηλαζάρου Αναστάσιος Δήμαρχος Κανένας

Αλβανόπουλος Δημήτριος Αντιδήμαρχος

Τίρλας Δημήτριος Αντιδήμαρχος

Παπαδόπουλος Θεολόγος Αντιδήμαρχος

Κοτζαγιώργης Γεώργιος ΑντιδήμαρχοςΜε την παρουσία και του Τοπάλογλου Νικολάου υπαλλήλου του Δήμου που ορίστηκε για την τήρηση των πρακτικών, ο κ. πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης για συζήτηση και λήψη απόφασης στο θέμα της ημερήσιας διάταξης.Ο κ. πρόεδρος εισηγούμενος το θέμα της ημερήσιας διάταξης παρουσιάζει στα μέλη της επιτροπής την από 30/3/2011 πρόταση της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Δοξάτου και αναφέρει τα εξής:

Η χρηματοδότηση των προτεινόμενων έργων για το έτος 2011 θα προέλθει από πιστώσεις ΣΑΤΑ και από ΠΡΟΣΤΙΜΑ Κ.Ο.Κ. Η Δημοτική αρχή με την πρότασή της αυτή θέλει να τακτοποιήσει όλες τις οικονομικές εκκρεμότητες των δύο πρώην δήμων που συνενώθηκαν στον νέο Δήμο Δοξάτου, ούτως ώστε στη συνέχεια να προχωρήσουμε απερίσπαστα στην εκπόνηση αποκλειστικά αναπτυξιακών προγραμμάτων. Επίσης πρέπει οι δημοτικοί σύμβουλοι να γνωρίζουν ότι οι περικοπές τόσο της τακτικής οικονομικής επιχορήγησης, όσο και της ΣΑΤΑ, αποτέλεσαν την αιτία σχεδόν για το σύνολο των δήμων της Ελλάδας, να μην είναι σε θέση να εξοφλήσουν απαιτήσεις έργων και γενικά να εκτελέσουν τον προϋπολογισμό του περασμένου έτους. Με δεδομένη την κατάσταση αυτή η πρότασή μας επικεντρώνεται στο «νοικοκύρεμα» των οικονομικών του Δήμου Δοξάτου, γεγονός το οποίο αποτελεί πρώτο μέλημά μας.

Η Εκτελεστική Επιτροπή μετά από συνεννόηση με τα συμβούλια των δημοτικών και τοπικών κοινοτήτων αφού έλαβε γνώση των προτάσεων της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών, κ.λ.π. είδε τις διατάξεις των άρθρων 62, 63, 72 και 76 του N. 3852/10 (ΦΕΚ 87 Α/7-6-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης» και μετά από διαλογική συζήτηση και ανταλλαγή απόψεων.ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

1.Καταρτίζει και εισηγείται στο δημοτικό συμβούλιο το τεχνικό πρόγραμμα του Δήμου Δοξάτου έτους 2011, όπως παρακάτω:
ΕΡΓΑ 2011 ΑΠΟ ΣΑΤΑ

Α/Α
ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ
ΣΥΝΟΛΟ

1
ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΟΔΟΥ ΠΙΣΩ ΑΠΟ ΤΟ ΝΕΟ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ ΚΑΛΑΜΠΑΚΙΟΥ
65.541,15

2
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΙΑΧΩΡΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΝΤΟΥΛΑΠΟΧΩΡΙΣΜΑΤΩΝ ΝΕΟΥ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟΥ ΚΑΛΑΜΠΑΚΙΟΥ
82.799,91

3
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΤΕΓΑΣΤΡΟΥ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΣ ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΣ ΚΤΗΡΙΟΥ ΤΕΩΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΛΑΜΩΝΑ
6.980,07

4
ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΟΔΩΝ ΚΑΛΑΜΠΑΚΙΟΥ
44.839,87

5
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΧΑΡΑΣ Τ.Δ. ΚΑΛΑΜΩΝΑ
11.999,99

6
ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ ΚΑΛΑΜΠΑΚΙΟΥ
12.219,18

7
ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΚΑΛΑΜΠΑΚΙΟΥ
6.980,00

8
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ ΣΤΟ ΚΑΛΑΜΠΑΚΙ
12.220,00

9
ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΚΑΛΑΜΠΑΚΙΟΥ
12.220,00

10
ΕΡΓΑ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ Τ.Δ. ΦΤΕΛΙΑΣ
61.600,00

11
ΕΡΓΑ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ Τ.Δ. ΚΑΛΑΜΩΝΑ
10.389,22

12
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΟΜΒΡΙΩΝ ΥΔΑΤΩΝ Τ.Δ. ΝΕΡΟΦΡΑΚΤΗ
17.645,45

13
ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΑΓΡΟΚΤΗΜΑΤΟΣ ΦΤΕΛΙΑΣ
6.980,00

14
ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟΥ ΚΑΛΑΜΠΑΚΙΟΥ
58.552,06

15
ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΠΑΚΙΟΥ
13.500,00

16
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΦΡΕΑΤΙΩΝ ΥΔΡΟΣΥΛΛΟΓΗΣ Τ.Δ. ΑΓΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ
10.000,00

17
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΦΡΕΑΤΙΩΝ ΥΔΡΟΣΥΛΛΟΓΗΣ Τ.Δ. ΠΗΓΑΔΙΩΝ
1.999,61

18
ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΡΔΕΥΣΗΣ Τ.Δ. ΑΓΟΡΑΣ
10.000,00

19
ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΟΜΒΡΙΩΝ Τ.Δ. ΚΥΡΓΙΩΝ
10.000,00

20
ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕ ΥΔΑΤΟΠΥΡΓΟ ΤΩΝ ΠΑΡΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝ. ΧΩΡΩΝ ΤΩΝ ΕΡΓΑΤΙΚΩΝ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ Τ.Δ. ΑΓΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ
10.000,00

21
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΟΤΙΣΤΡΩΝ ΣΤΟ Τ.Δ. ΚΥΡΓΙΩΝ
12.000,00

22
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΦΡΕΑΤΙΩΝ ΥΔΡΟΣΥΛΛΟΓΗΣ ΣΤΟ Τ.Δ. ΚΕΦΑΛΑΡΙΟΥ
3.600,00

23
ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗ Τ.Δ. ΔΟΞΑΤΟΥ ΚΑΙ Τ.Δ. ΑΓΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ
7.500,00

24
ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗ Τ.Δ. ΚΥΡΓΙΩΝ ΚΑΙ Τ.Δ. ΑΓΙΟΥ ΠΗΓΑΔΙΩΝ
10.000,00

25
ΜΕΛΕΤΗ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΟΜΒΡΙΩΝ ΚΑΤΩ ΚΕΦΑΛΑΡΙΟΥ
13.500,00

26
ΕΡΓΑ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ Τ.Δ. ΔΟΞΑΤΟΥ
47.500,01

27
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΣΤΗΝ ΟΔΟ Β. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ Τ.Δ. ΑΓΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ
11.700,00

28
ΕΡΓΑ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ Τ.Δ. ΔΟΞΑΤΟΥ Α' ΦΑΣΗ
133.480,63

29
ΑΜΜΟΧΑΛΙΚΟΣΤΩΣΕΙΣ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΟΔΩΝ Τ.Δ. ΔΟΞΑΤΟΥ
10.000,00

30
ΜΕΛΕΤΗ ΑΠΟΤΥΠΩΣΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΗ ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΡΓΑΤΙΚΩΝ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ ΣΤΟ Τ.Δ. ΚΥΡΓΙΩΝ
3.000,00

31
ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΑΞΗ Σ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΤΑ Ο.Τ. 109 110 ΚΑΙ 111 Τ.Δ. ΔΟΞΑΤΟΥ
10.000,00

32
ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΗ ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΖΩΟΔΟΧΟΥ ΠΗΓΗΣ Τ.Δ. ΚΥΡΓΙΩΝ
2.500,00

33
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΓΕΦΥΡΙΔΙΩΝ ΣΤΟ ΑΓΡΟΚΤΗΜΑ Τ.Δ. ΑΓΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ
6.925,00

34
ΕΡΓΑΣΙΕς ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΠΑΡΚΩΝ ΚΑΙ ΧΩΡΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΟΞΑΤΟΥ
10.800,00

35
ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ Τ.Δ. ΑΓΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ
64.740,00

36
ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΑΥΤΟΜΑΤΟΥ ΠΟΤΙΣΜΑΤΟΣ ΣΕ ΧΩΡΟ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΣΤΟ Τ.Δ. ΑΓΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ
12.000,00

37
ΜΕΛΕΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΧΩΡΟΥ ΔΑΣΙΚΗΣ ΑΝΑΨΥΧΗΣ ΣΤΟ ΛΟΦΟ ΤΗΣ ΖΩΟΔΟΧΟΥ ΠΗΓΗΣ ΚΥΡΓΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΟΞΑΤΟΥ
4.212,50

38
ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΥΡΥΤΕΡΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΤΩΝ ΠΗΓΩΝ ΚΕΦΑΛΑΡΙΟΥ (ΠΗΓΕΣ ΚΥΡΓΙΩΝ, ΚΕΦΑΛΑΡΙΟΥ, ΒΟΪΡΑΝΗΣ)
35.344,08

39
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΕΡΚΙΔΩΝ ΓΗΠΕΔΟΥ Τ.Δ. ΚΥΡΓΙΩΝ
12.000,00

40
ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ - ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΣΤΑ ΑΠΟΔΥΤΗΡΙΑ ΤΟΥ ΓΗΠΕΔΟΥ Τ.Δ. ΑΓΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ
12.000,00

41
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΤΕΓΑΣΤΡΩΝ ΣΤΑΣΕΩΝ ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ
10.000,00

42
ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΥΔΑΤΟΡΕΥΜΑΤΟΣ ΣΤΟ Τ.Δ. ΚΕΦΑΛΑΡΙΟΥ
26.000,00

43
ΣΥΝΤΑΞΗ ΦΑΚΕΛΛΟΥ ΕΡΓΟΥ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ¨ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ Ε.Ε.Λ. ΔΗΜΟΥ ΔΟΞΑΤΟΥ"
3.000,00

44
ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ
12.000,00

45
ΒΕΛΤΙΩΣΕΙΣ - ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ - ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ ΚΑΙ Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΕΩΝ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΤΩΝ Δ.Κ. ΔΟΞΑΤΟΥ, ΑΓΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ, ΚΥΡΓΙΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ Τ.Κ. ΑΓΟΡΑΣ, ΠΗΓΑΔΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΟΞΑΤΟΥ
70.000,00

46
ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΤΑΦΡΩΝ ΑΠΟΡΡΟΗΣ ΟΜΒΡΙΩΝ Δ.Κ. ΚΑΛΑΜΠΑΚΙΟΥ
24.000,00

47
ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ Τ.Κ. ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ, ΚΑΛΑΜΩΝΑ, ΝΕΡΟΦΡΑΚΤΗ, ΦΤΕΛΙΑΣ, ΚΕΦΑΛΑΡΙΟΥ
24.000,00

ΣΥΝΟΛΑ
1.058.268,73
ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΕΣΟΔΩΝ ΑΠΟ ΠΡΟΣΤΙΚΑ ΚΟΚ


1
Εργασίες συντήρησης οποδομών οδών Δήμου Δοξάτου
24.000,00

2
Έργα συντήρησης οδών Δ.Κ Καλαμπακίου
12.000,00

3
Έργα συντήρησης οδών Δ.Κ Δοξάτου
12.000,00

4
Έργα συντήρησης οδών Δ.Κ Αγ.Αθανασίου
12.000,00

5
Έργα συντήρησης οδών Δ.Κ Κυργιων
12.000,00

6
Έργα συντήρησης οδών Τ.Κ Αγοράς-Πηγαδίων
6.000,00

7
Έργα συντήρησης οδών Τ.Κ Κεφαλαρίου
6.000,00

8
Έργα συντήρησης οδών Τ.Κ Καλαμώνα
6.000,00

9
Έργα συντήρησης οδών Τ.Κ Αγ.Παρασκευής
6.000,00

10
Έργα συντήρησης οδών Τ.Κ Νεροφράκτη
6.000,00

11
Έργα συντήρησης οδών Τ.Κ Φτελιάς
6.000,00


ΣΥΝΟΛΟ
108.000,00


2. Παραπέμπει στην επιτροπή διαβούλευσης το σχέδιο (προτάσεις) του τεχνικού προγράμματος έργων έτους 2011 για την κατά τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 76 του Ν. 3852/2010 γνωμοδότηση.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 2/2011Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως.Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

Χατζηλαζάρου Αναστάσιος Αλβανόπουλος Δημήτριος Αντιδήμαρχος

Δήμαρχος Δοξάτου Τίρλας Δημήτριος Αντιδήμαρχος

Παπαδόπουλος Θεολόγος Αντιδήμαρχος

Κοτζαγιώργης Γεώργιος Αντιδήμαρχος


ΠΗΓΗ: http://www.doxato.gr/index.php?option=com_content&task=view&id=2037&Itemid=26

Το ΓΕΣ ανέστειλε τη λειτουργία του Κέντρου Εκπαιδεύσεως Νεοσυλλέκτων στο Παρανέστι

Το ΓΕΣ ανέστειλε τη λειτουργία του Κέντρου Εκπαιδεύσεως Νεοσυλλέκτων στο Παρανέστι Δράμας .Πέμπτη, 07/04/2011 .Πέρυσι έλεγαν πως δεν θα το κλείσουν


Το ΓΕΣ ανέστειλε τη λειτουργία του Κέντρου Εκπαιδεύσεως Νεοσυλλέκτων στο Παρανέστι Δράμας. Η απάντηση του Υπουργού Εθνικής Άμυνας κ. Ευάγγελου Βενιζέλου σε ερώτηση του Βουλευτή κ. Τζίμα Μαργαρίτη που δόθηκε σήμερα είναι η παρακάτω: «Το ΓΕΣ έχει αποφασίσει την αναστολή λειτουργίας της 165 ΜΠΕΠ στο Παρανέστι Δράμας, ως Κέντρο Εκπαιδεύσεως Νεοσυλλέκτων. Επίσης, αποφάσισε την κατάργηση αριθμού ΚΕΝ και μελετά την περαιτέρω μείωση αυτών και την ένταξή τους σε πολυδύναμα στρατόπεδα. Η οριστική απόφαση θα ληφθεί στο πλαίσιο της μελλοντικής δομής δυνάμεων των Ενόπλων Δυνάμεων του Στρατού Ξηράς».

Για την αρνητική αυτή εξέλιξη ο κ. Τζίμας έκανε την παρακάτω δήλωση: «Ένα κέντρο εκπαιδεύσεως που με πολύ αγώνα ίδρυσε και λειτούργησε η προηγούμενη κυβέρνηση της ΝΔ, αναστέλλει την λειτουργία του στο Παρανέστι. Ο κ. Βενιζέλος κρύβεται πίσω από την απόφαση του ΓΕΣ. Δεν έχει το θάρρος να πει ότι η κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ ανέστειλε τη λειτουργία του ΚΕΝ Παρανεστίου.

Στην ουσία το έκλεισαν το κέντρο.

Έδωσαν ένα τελειωτικό χτύπημα στην ακριτική αυτή περιοχή.

Τι άλλο να περιμένει ο νομός μας από αυτή την απαράδεκτη και ανάλγητη κυβέρνηση που κάθε μέρα αφαιρεί και ένα κεκτημένο δικαίωμα των Δραμινών;

Είναι δε τόσο ασυνεπής ο κ. Βενιζέλος που πέρυσι τον Φεβρουάριο σε σχετική ερώτηση μου με διαβεβαίωνε πως δεν πρόκειται να κλείσει το Κέντρο Παρανεστίου».

Το κείμενο της ερώτησης του κ. Τζίμα προς τον υπουργό Εθνικής Άμυνας ήταν το εξής και έγινε για δεύτερη φορά στις 21.3.11:

ΘΕΜΑ: «Λειτουργία Κέντρο Εκπαίδευσης Νεοσυλλέκτων στο Παρανέστι Δράμας»

Επανέρχομαι στο ζήτημα λειτουργίας του Κέντρου Εκπαιδεύσεως Νεοσυλλέκτων στο Παρανέστι Δράμας.

Δημοσιεύματα του τύπου που αναφέρονται σε επανασχεδιασμό από την κυβέρνηση της χωροθέτησης των στρατοπέδων και κέντρων εκπαίδευσης νεοσυλλέκτων της χώρας, έχουν προκαλέσει ανησυχία στους κατοίκους του νομού Δράμας και ιδιαίτερα του δήμου Παρανέστίου Δράμας.

Οι κάτοικοι φοβούνται ότι η κυβέρνηση προτίθεται να κλείσει το κέντρο εκπαίδευσης νεοσυλλέκτων στο Παρανέστι ή και άλλες στρατιωτικές μονάδες στο νομό Δράμας.

Σας κάνω γνωστό πως αυτό το κέντρο λειτούργησε από την προηγούμενη κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, μετά από αίτημα των κατοίκων της περιοχής και τη σημαντική βοήθεια των αρχών στην εκτέλεση έργων υποδομής.

Επειδή πέραν των άλλων η λειτουργία του κέντρου εκπαίδευσης νεοσυλλέκτων στο Παρανέστι συμβάλλει στην τόνωση της τοπικής οικονομίας.

Επειδή η λειτουργία του κέντρου αυτού στο Παρανέστι κρίνεται απολύτως πετυχημένη και απαραίτητη.

Επειδή οι στρατιωτικές μονάδες σε ολόκληρο το νομό Δράμας που λειτουργούν χρειάζονται περαιτέρω ενίσχυση.

Επειδή η λειτουργία των στρατιωτικών αυτών μονάδων ενισχύει το αίσθημα ασφάλειας των κατοίκων της ακριτικής περιοχής του Νομού Δράμας.

Επειδή τίποτα άλλο δεν έμεινε στην περιοχή Παρανεστίου που να δείχνει τη φροντίδα του Ελληνικού κράτους για την απομακρυσμένη αυτή περιοχή της Ελλάδος.

ΕΡΩΤΑΤΑΙ

Ο Υπουργός Άμυνας

1. Προτίθεται η κυβέρνηση να συνεχίσει τη λειτουργία του κέντρου εκπαίδευσης νεοσυλλέκτων στο Παρανέστι;

2. Ποιος είναι ο σχεδιασμός της κυβέρνησης για τις υπάρχουσες στρατιωτικές μονάδες στο νομό Δράμας;

Ο Ερωτών Βουλευτής

Μαργαρίτης Τζίμας

Η Απάντηση του κ. Βενιζέλου με ημερομηνία 5.4.11 είναι η εξής:

«Σε απάντηση της ερώτησης που κατέθεσε ο Βουλευτής κ. Μαργαρίτης Τζίμας προς τον υπουργό Εθνικής Άμυνας με θέμα τη λειτουργία κέντρου εκπαίδευσης Νεοσυλλέκτων στη Δράμα, σας γνωρίζω τα ακόλουθα σύμφωνα με τα στοιχεία που τέθηκαν υπόψη μου.

Το ΓΕΣ έχει αποφασίσει την αναστολή λει τουργίας της 165 ΜΠΕΠ στο Παρανέστι Δράμας ως Κ.Ε.Ν. Επίσης, αποφάσισε την κατάργηση αριθμού Κ.Ε.Ν και μελετά την περαιτέρω μείωση αυτών και την ένταξη τους σε πολυδύναμα στρατόπεδα. Η οριστική απόφαση θα ληφθεί στο πλαίσιο της μελλοντικής δομής δυνάμεων του Σ.Ξ.

Ως προς το δεύτερο ερώτημα σημειώνεται ότι διαρκής επιδίωξη του ΓΕΣ τα τελευταία χρόνια αποτελεί η δημιουργία σύγχρονων πολυδύναμων στρατοπέδων και προχώρα στην επικαιροποίηση σχετικών μελετών για τη χωροταξική διάταξη των μονάδων του Σ.Ξ, χωρίς ωστόσο εώς σήμερα να έχει ληφθεί ιδιαίτερη απόφαση για τις μονάδες που σταθμεύουν στο Ν. Δραμας».

Από το Γραφείο Τύπου

ΠΗΓΗ: http://www.dramina.gr/index.php?option=com_content&view=article&id=6693:2011-04-07-07-47-37&catid=86:header&Itemid=126